Installatieverantwoordelijkheid

OutSmart en installatieverantwoordelijkheid

Bij ieder wind- en zonnepark speelt de vraag hoe men de elektrische installatie-verantwoordelijkheid kan organiseren. Vooral bij grotere wind- en zonneparken, waar ook een eigen netwerk van kabels en een eigen transformatorstation hoort, kan het organiseren van de verantwoordelijkheid complex zijn.

Wet- en regelgeving

Uitgangspunt vanuit de wet- en regelgeving: Er moet gewaarborgd worden dat er te allen tijde slechts één installatieverantwoordelijke is voor een elektrische installatie.

In verschillende landen van Europa gelden verschillende wetten die de veiligheid van werknemers regelen. Voor het veilig werken aan hoog- en laagspanningsinstallaties wordt binnen Europa EN 50110 als norm gehanteerd. Deze norm stelt welke praktische afspraken en welke methodieken en werkprocedures vastgelegd moeten worden.

In Nederland wordt de veiligheid van werknemers geregeld in de Arbo wet. De Arbo wet is een raamwet. De Nederlandse normeringen NEN 3840 en NEN 3140, voor de veilige bedrijfsvoering van respectievelijk hoogspannings- en laagspanningsinstallaties, geven verdere invulling aan de Europese norm. In deze NEN-normen wordt onder andere gesproken over de Elektrische Verantwoordelijkheid. Een eigenaar kan binnen deze regelgeving de elektrische verantwoordelijkheid delegeren aan één persoon, de Installatieverantwoordelijke (IV).

Verplichtingen

Voor een windturbine is het onderhoud van zowel de hoog- als de laagspanningsinstallatie vaak belegd bij één partij. Daarmee is de verplichting (van de installatieverantwoordelijke) om de installatie in een goede staat te houden ook ondergebracht bij deze partij. Deze partij kan dan door de installatieverantwoordelijke ook het beste aangewezen worden als werkverantwoordelijke (WV). Bij een zonnepark is het onderhoud van hoog- en laagspanning vaak gesplitst.

Installatieverantwoordelijkheid via OutSmart

Wanneer uw organisatie geen eigen elektrisch verantwoordelijke heeft, kunnen wij deze rol voor u invullen. We leveren een gecertificeerde installatieverantwoordelijke die toezicht houdt op uw wind- en zonneparken en de bijbehorende elektrische infrastructuur. Zo bent u er zeker van dat ook de bedrijfsvoering van de elektrische installaties veilig, onafhankelijk en conform de wet- en regelgeving gebeurt en uw onderhoudsbedrijf wordt getoetst en uitgedaagd.